Regulamin:

Konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zakupu.
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.taraplessa.pl
Sprzedającym jest firma Taraplessa.
Siedziba: Australia, Działalność gospodarcza wpisana jest do Australian Government Australian Business Register ABN 24 591 701 169. Firma posiada numer identyfikacji jako czynny podatnik VAT w Polsce pod numerem NIP: 9730049880.
W wszelkich sprawach związanych z sprzedażą książki realizowaną za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient może kontaktować się ze Sprzedającym drogą elektroniczna na adres: zamowienia@taraplessa.pl.
Prawa autorskie książki należą do Ewa Liwczynski.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca lub Sprzedający – podmiot dokonujący sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji – Książka Taraplessa Pomiędzy autor Ewa Liwczynski znajdująca się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Taraplessa.
6. Towar – książka, na która można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www taraplessa.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: przedmioty zamawiane i ich ilość, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
11. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
12. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać wykonane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta oraz czas dostawy.

§ 2 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.taraplessa.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy www.taraplessa.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Wszystkie zdjęcia oraz materiały zamieszczone na stronie www.taraplessa.pl są własnością sklepu Taraplessa. Zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych.

§ 3 Składanie zamówień
1. Cena podana na stronach internetowych www.taraplessa.pl jest cena brutto podana w złotych polskich. Podana cena nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Informacje o książce podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Raglan – Bartłomiej Stępień. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e- mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

§ 4 Termin realizacji zamówienia
1. Usługodawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
2. Realizacja zamówienia w sklepie rozpoczyna się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub powiadomienia Sklepu Internetowego o otrzymaniu płatności przez system przelewy24 lub paypal.
3. Termin realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych.
4. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta jest sumą czasu realizacji zamówienia oraz czasu doręczenia przesyłki przez Pocztę Polską.

§ 5 Dostawa i koszty wysyłki
1. Dostawa Książki jest możliwa poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Książki realizowana jest za pośrednictwem:
– Poczty Polskiej
3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link: Koszty dostawy wynoszą: www.taraplessa.pl/dostawa.
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4. Wszyscy Klienci sklepu posiadają możliwość obserwacji status złożonego zamówienia. Klienci posiadający Konto Klienta, informacje o zamówieniu znajdą w zakładce MOJE KONTO na stronie www.taraplessa.pl. Klienci nieposiadający Konta Klienta, informacje o zamówieniu uzyskają klikając w link otrzymany e-mailem na adres Klienta, wskazany podczas składania zamówienia.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych produktów, wynikłe z przyczyn niezależnych od niego, w tym za opóźnienia wynikające z winy spedytora.
6. Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia:
1) Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia jest podanie przez zamawiającego poprawnego adresu do przesyłki, numeru telefonu, adresu mailowego
2) Warunkiem realizacji zamówienia jest także wykonanie przelewu na nr konta podany przez Sprzedawcę w terminie siedmiu dni roboczych od dokonania zamówienia przez stronę www.taraplessa.pl.
Brak terminowej wpłaty będzie skutkował anulowaniem zamówienia.
Zamówienie może zostać przywrócone po prośbie ze strony Zamawiającego za zgodą pracowników Sklepu i na zasadach przez nich ustalonych.
3) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia paczek z przyczyn nie wynikających z błędu leżącego po stronie Sklepu.
Sklep w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia towaru z następujących przyczyn:
-błędu firmy kurierskiej – poczty
-brak obecności adresata pod wskazanym adresem
-brak kontaktu z adresatem- mimo podjęcia przez kuriera takiej próby
-zignorowania przez kuriera obowiązku kontaktu z adresatem (po nieudanej próbie dostarczenia paczek)
4) Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z błędów popełnionych przez Zamawiającego
(jak np. błąd w adresie lub nr telefonu)
zamówienie może zostać zrealizowane jedynie po kontakcie ze strony Zamawiającego- jeśli zamawiany towar jest wciąż dostępny do sprzedaży.
5) Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z działań firmy kurierskiej – poczty, Księgarnia ma obowiązek pomóc Zamawiającemu w realizacji przesyłki jedynie wówczas, gdy zostanie mailowo poinformowana o zaistnieniu takiego problemu.
W sytuacji, gdy dostarczenie przesyłki nie powiedzie się, klient ma prawo do reklamacji- drogą mailową pod adres: www.taraplessa.pl
Ewentualne zwroty pieniędzy będą zależały od tego, czy brak dostarczenie wynika z zaniedbania klienta (np. podanie nieprawidłowych danych do wysyłki), firmy kurierskiej – poczty, czy Sprzedawcy.
a) -Błąd po stronie Sprzedawcy będzie skutkował zwrotem całości wpłaconych uprzednio dla Sprzedawcy środków Zamawiającemu.
-Błąd po stronie Zamawiającego nie daje podstaw do zwrotu całości środków.
Klient poniesie pełen koszt przesyłki, natomiast kwota zapłacona za książki będzie zwracana po uszczupleniu jej o opłatę za wysyłkę zwrotną do Sklepu.
W wypadku większych wysyłek i wysyłek zagranicznych opłata ta będzie ustalana indywidualnie w oparciu o realne koszty poniesione przez Sklep.
-Błąd firmy kurierskiej stanowi podstawę do zwrotu środków Zamawiającemu, gdy zostanie przez niego wykazane, że właśnie ten błąd uniemożliwił dostarczenie paczki (np. dostarczenie przesyłki pod inny adres lub brak dostarczenia przesyłki w ogóle)

§ 6. Płatności, ceny towarów:
1. Klient może wybrać następujący sposób zapłaty:
– za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (przelewy24 i paypal)
– przelewem zwykłym na konto bankowe sklepu
W tytule przelewu należy podać nr zamówienia.
Cena książki podana jest w złotych polskich i jest cena brutto. W momencie złożenia zamówienia cena staje się wiążąca.
Do każdego zamówienia doliczone są koszty wysyłki, w przypadku większych wysyłek i wysyłek zagranicznych opłata ta będzie ustalana indywidualnie w oparciu o realne koszty przesyłki.
2. Formę płatności klient wybiera przy zamawianiu towaru.
3. Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni licząc od następnego dnia po dniu złożenia będą anulowane. W przypadku uiszczenia opłaty po tym terminie należy poinformować o tym fakcie mailowo – zamowienia@taraplessa.pl.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedzenia, ceny sprzedaży książki znajdującej się w ofercie, a także wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
5. Zmiana ceny nie dotyczy zamówienia, które zostało dokonane przed wprowadzeniem przez Sklep konkretnej zmiany.
6. Faktura do zamówień opłaconych przez Klienta wystawiana jest jedynie po uprzedniej informacji.

§ 7 Odstąpienie od umowy – Zwrot zakupionych towarów:
Zgodnie z ustawą, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki mogą Państwo zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyn.
Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy zakupiony towar nie był używany, kopiowany i nie został w żaden sposób zniszczony. Książki muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
Zwracany towar należy przesłać wraz z fakturą wystawioną przez Księgarnię. Zapewniamy zwrot kosztów równy cenie towaru.
Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na podane przez Państwa konto lub przekazem pocztowym na adres określony w zamówieniu.
Nie zwracamy kosztów dostawy i odesłania towaru.
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.taraplessa.pl /zwroty-i-reklamacje. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: Żary ul. Zawiszy Czarnego 13/19, przed upływem tego terminu.

§ 8. Reklamacje
Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie elektronicznie na adres: www.taraplessa.pl
Mogą Państwo reklamować towar wadliwy technicznie lub uszkodzony podczas dostawy.
Prosimy o odesłanie go przesyłką pocztową na adres:
Taraplessa
ul. Zawiszy Czarnego 13/19
68 – 200 Żary
Polska
Towar reklamowany należy odesłać wraz z fakturą wystawiona przez Sklep. Poniesione przez Państwa koszty, związane z odesłaniem wadliwego towaru, zwrócimy po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Gdyby nie było to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), zwrócimy Państwu równowartość ceny zakupionego towaru.
2. Reklamacje należy zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
3. Sklep rozpatrzy reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia reklamacji.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Towary uszkodzone zostaną wymienione na pełnowartościowe. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania zwrotu Towaru w nienaruszonym stanie i bez śladów użytkowania.
5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i to, że są one wykorzystywane jedynie do realizacji zamówienia.

§ 10. Przetwarzanie danych i realizacja zamówienia
Wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz wyrażają Państwo zgodę na realizację zamówienia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
3. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe braki magazynowe spowodowane bieżącą sprzedażą.